บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม แต่กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน บทความนี้จะช่วย clarify เกี่ยวกับเรื่องนี้

สถานะทางกฎหมาย

 • ห้ามนำเข้าประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า
 • ห้ามจำหน่าย: พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ห้ามสูบในสถานที่สาธารณะ: พระราชบัญญัติควบคุมการเสพยาสูบ พ.ศ. 2560 ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ

บทลงโทษ

 • นำเข้า: จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • จำหน่าย: จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สูบในสถานที่สาธารณะ: ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

 • ออกกฎหมายเฉพาะ: ออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
 • เพิ่มบทลงโทษ: เพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้น
 • รณรงค์ให้ความรู้: รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

การติดตาม

 • ติดตามข่าวสาร: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับใหม่
 • ปรึกษาแพทย์: ปรึกษาแพทย์หากมีคำถาม

บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลเสียต่อสุขภาพ กฎหมายและข้อบังคับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องประชาชน